ART KODIAK s.r.o.

Hledat

Přejdi na obsah

ART KODIAK s.r.o. - PRŮZKUMY PAMÁTEKPrůzkumy památek a restaurátorské zprávy

Kromě hlavního proudu (vlastního restaurování) zahrnuje záběr naší firmy i odborné průzkumy památek. Provádíme základní restaurátorské průzkumy, detailní restaurátorské průzkumy a stavebně historické průzkumy.

Základní restaurátorské průzkumy

Základní (vstupní) restaurátorský průzkum je nutno provést vždy před vlastním restaurováním každé památky. Základní restaurátorský průzkum se zaměřuje na posouzení dochovaného stavu památky, ale v neposlední řadě také podává i řadu dalších informací o památce (přesný název, rejstříkové číslo, majitel, rozměry, datace, stručná historie). Nedílnou součástí je fotodokumentace současného stavu památky. Základní restaurátorský průzkum nikdy nesmí narušovat hmotnou podstatu zkoumané památky – má nedestruktivní charakter. Stav památky bývá hodnocen z hlediska případné degradace materiálu, degradace plasticity prvků, mechanických poškození atd. Je provedena přesná lokalizace a určení zjištěných druhů poškození.
Na základě vyhodnocení všech zjištění je následně vypracován restaurátorský záměr, který zahrnuje návrh technického a technologického řešení obnovy památky včetně všech materiálů doporučených k použití. Základní restaurátorský záměr je konzultován s orgánem státní památkové péče, a v případě jeho odsouhlasení se může přistoupit k zahájení vlastního restaurování.


Základní restaurátorský průzkum – Památník obětem na dole Nelson v Oseku
Základní restaurátorský průzkum – Kašna sokolníka v SokolověDetailní restaurátorské průzkumy
Detailní (rozšiřující) restaurátorský průzkum se zpravidla provádí na žádost orgánu státní památkové péče, a to v případě, kdy byly při základním restaurátorském průzkum na památce zjištěny nepředpokládané závažnější vady či byly odhaleny hodnotné prvky a vrstvy, které je nutno dále detailněji prozkoumat. Nedílnou součástí je detailní fotodokumentace současného stavu památky. Detailní restaurátorský průzkum nikdy nesmí narušovat hmotnou podstatu zkoumané památky – má nedestruktivní charakter.
Na základě vyhodnocení tohoto detailního restaurátorského průzkumu, který se již zaměřuje na dílčí problematiku, je následně vypracován restaurátorský záměr, který zahrnuje návrh technického a technologického řešení včetně všech materiálů doporučených k použití. Detailní restaurátorský záměr je konzultován s orgánem státní památkové péče, a v případě jeho odsouhlasení se může přistoupit k zahájení vlastního restaurování.


Detailní restaurátorský průzkum – Sloup v Krásnu
Detailní restaurátorský průzkum – Vila v IngolstadtuStavebně historické průzkumy
Stavebně historický průzkum (SHP) je vysoce specifickým odvětvím průzkumů. Je to specializovaná odborná činnost, jejímž základním úkolem je zjišťování, shromažďování, utřídění a zpracování maximálního množství informací o konkrétní stavební památce. Stavebně historické průzkumy vznikají zpravidla pro potřeby orgánu památkové péče, mají vědecký a popularizační význam. SHP vyžaduje dlouhodobou odbornou přípravu, protože podstatně přesahuje rámec běžné památkové agendy při péči o památky.
Hlavním úkolem SHP je shromáždění a vyhodnocení všech dostupných informací o objektu, specifikace a případné zahrnutí všech dalších potřebných průzkumů prohlubujících dosavadní poznání (restaurátorská, archeologický, dendrologický, petrografický…). Při zpracovávání jsou využívány zejména znalosti zdějin umění, historických konstrukcí, typologií, technologií opřené o studium příslušných archivních písemných pramenů, týkajících se celé doby existence památky. SHP také obsahuje vlastní názory zpracovatele na přístup kátce vůběhu její budoucí opravy.


SHP - objekt zámku ve Verušičkách
SHP - kostel nanebevzetí Panny Marie v Kozlověprůzkumy | projekce | restaurování | konzervace | výtvarné umění a design | umělecké řemeslo | stavby a rekonstrukce | technologie | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku